Home Contact
 
Randan
Randan
   
   
Ir-Randan Imqaddes huwa perjodu t'erbgħin jum li fil-Liturġija tal-Knisja jħejjina għall-akbar festa tagħna l-Insara : L-Għid il-Kbir, il-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu.

Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, ir-Randan kien iż-żmien li fih il-katekumeni, jiġifieri dawk li jkunu se jitgħammdu, kienu jhejju ruħhom bit-tagħlim, bit-talb u bil-penitenza biex ikunu jistgħu jirċievu l-magħmudija fil-lejl tal-Għid il-Kbir. Fiż-żmien tar-Randan il-liturġija tistedinna biex inġeddu u nsaħħu l-konverżjoni ta' qalbna lejln Alla, u hekk, inhejju lilna nnifisna biex fil-lejl tal-Għid nerġgħu nġeddu l-ewgħdiet tal-Magħmudija tagħna.

F'dan iż-żmien tar-Randan, jeħtieġ li ngħixu u niċċelebraw l-Ewkaristija b'dawn id-dispożizzjonijiet:

 • Nissieħbu ma' Ġesu' fil-mixja tiegħu fid-deżert, biex kif huwa rebaħ il-qawwiet tal-ħażen bit-talb u l-penitenza, hekk aħna wkoll nirbħu t-tentazzjonijiet tal-ħażen li magħhom niltaqgħu f'ħajjitna. Huwa żmien li nindmu u nikkonvertu dejjem aktar mill-ħażen tagħna.

 • Nitilqu l-ħażen biex induru lejn Alla f'ubbiddjenza ta' wlied u lejn ħutna f'imħabba li taf tgħin u taqdi. Huwa żmien li fih noffru lilna nfusna ma' Kristu f'sagrifiċċju ta' mħabba lejn Alla u lejn xulxin.

 • Ngħixu d-dmirijiet tal-ħajja ġdida li rċivejna fil-magħmudia. Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, ngħixu l-ħajja ta' Kristu Rxoxt, għall-glorja tal-Missier.

sorż: Missalin

Punti għad-Djarju tiegħek :

 • Kull nhar ta’ Sibt matul ir-Randan, isir l-Għasar qabel il-quddiesa tas-6.30pm.
 • Kull nhar ta' Erbgħa u nhar ta' Ġimgħa fis-6.00pm, fil-Knisja nitolbu l-Via Sagra flimkien.
 • Il-Ġimgħa 23 ta' Marzu : Tifkira ta' Marija Addolorata - Quddiesa fil-5.30pm. Purċissjoni, u wara fis-7.30pm quddiesa.
 • Il-Ħadd 25 ta' Marzu : Ħadd il-Palm.
 • L-Erbgħa 28 ta' Marzu : Parteċipazzjoni fil-Via Sagra nazzjonali li tiġi organizzata mid-Djoċesi.
 • Ħamis ix-Xirka, 29 ta' Marzu : Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni fis-6.30pm. Viżti Organizzati.
 • Il-Ġimgħa l-Kbira, 30 ta' Marzu : Adorazzjoni tas-Salib fit-3.00pm.
 • Sibt il-Għid, 31 ta' Marzu : Quddiesa solenni tal-Vġili tal-Għid il-Kbir.
 • L-Għid il-Kbir, il-Ħadd 1 ta' April.

 

Eżerċizzi

Riżorsi għal matul ir-Randan

Il-Qari tal-Quddies fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ħdud tar-Randan