Home Contact
 
Talb
   
Ir-Rit tal-Quddiesa
Hdud Sena Liturgika A
Hdud Sena Liturgika B
Hdud Sena Liturgika C
Liturgija tas-Sieghat
Laudi
Vespri
Kompieta
Ir-Ruzarju Mqaddes
Il-Misteri tal-Ferh
Il-Misteri tat-Tbatija
Il-Misteri tad-Dawl
Il-Misteri tal-Glorja
Kurunella ta' Santa Marija
Il-Bibbja
Talb Online
Kardinal Hume
Qalb ta' Gesu'
Numri t'Emergenza
In-Novena tal-Milied
L-Offerta ta' Kulljum
It-Triq tas-Salib
Laqgha ta' Talb
   

Il-Milied fil-Parrocca Taghna

Stedina lil Ġesu' Bambin

 1. B'qalb imħeġġa, b'qalb nadifa
  Nersqu nqimu lil Bambin.
  Fit-twelid imqaddes Tiegħu
  F'dan il-ġranet hekk ħelwin.
  Ma' Ġużeppi u ma' Marija
  Minn Ġesu' niġu mberkin.

 2. Verb Divin li sa minn dejjem
  Mill-Missier imnissel ġejt,
  Nistqarruk li int dak Alla
  Li b'kull ġid id-dinja mlejt.
  Int imlielna l-qlub b'imħabbtek
  Li tant għana lilna offrejt.

 3. Ġejt imwiegħed Int mis-Sema
  Wisq minn kmieni lill-bnedmin.
  kont il-ferħtal-Patrijarki
  Sa mill-ġranet ewlenin.
  Liln'Int henni, wettaq fina
  Il-wegħdiet Tiegħek ħelwin.

 4. Wieħed, wieħed il-Profeti
  B'ħeġġa kbira hekk ħabbruk,
  imqanqlin huma mis-Sema,
  Qatt m'hedew lilna jgħarrfuk.
  Sabiex dan ikun ġid tagħna
  bil-qalb kollh'aħna nwegħduk.

 5. Ix-xewqat tat-tajbin kollha,
  Qanqlu fis l-aħbarijiet,
  Il-qlub kollha lejl ittajjru,
  Stednuk tinżel mis-Smewwiet.
  Inżel mela fil-qlub tagħna
  tagħhom lejk erfa' l-ġibdiet.

 6. Meta kellek tinżel fostna
  W'hekk 'l uliedek Int issib.
  Anġlu ħabbar lil Marija
  Biex fil-ġuf Lilek iġġib.
  Idħol Int ukoll fi qlubna
  Nixtiquk dejjem fil-qrib.

 7. B'dik il-kelma ta' Marija
  Ġie mitmum misteru kbir,
  Int sirt bniedem u bqajt Alla
  Biex il-bniedem Alla jsir.
  Deh, għall-ġid tal-Fidwa Tiegħek
  Tfittex qalbna Lejk ittir.

 8. Sa mill-ġuf t'Ommok Marija
  Opri kbar Inti komplejt,
  Il-ġid kbir li ġibt mis-Sema,
  Lill-bnedmin fittixt urejt.
  Urih lilna u bih għanina
  Kif lid-dinj'Int bih għanejt.

 9. F'nofs ta' lejl u f'għar imsejken
  Ġewwa Betlem Int twelidt.
  Ferħet l-art, feraħ is-Sema,
  Għaliex kollox Int ġeddidt.
  Aħna wkoll nifirħu w nilqgħu
  Dik il-barka l'Int xerrdit.

 10. F'ġieħ Ġużeppi w f'ġieħ Marija
  Ir-rgħajja u l-anġli tawk,
  Sa mill-bgħid għall-kewkba tiddi
  Ġew il-Maġi jadurawk.
  Fit-twelid Tiegħek nifirħu
  Biex ħanin Ġesu' narawk.