Home Contact
 
Ahbarijiet
   
Ahbarijiet u Features
Is-Seminarista Carmelo Camilleri
It-Tabernaklu
Zewg Centinarji
Legjun ta' Marija 50 Sena Fostna
San Gwann tas-Sagristija
l-Istatwa Polikroma tal-Battista
Il-Progett tal-Knisja
Il-Vara ta' Santa Marija
150 Sena tal-Vara Titulari
Apprezzament Artistiku tal-Vara
Il-Qniepen tal-Parrocca
Il-Kungress u l-Artal Maggur
Kumm. Parrok. Tfal
L-Assunta fit-Toroq Taghna
   

Avviżi - 30.07.2017

1. Infakkar fil-quddies għat-tfal li qed norganizzaw tliet darbiet fil-ġimgħa fis-Sajf. Jekk hemm tfal li jixtiequ jaqraw fil-quddiesa tat-tfal għandhom ikellmu lil Anna Satariano.

2. Nhar il-Ħamis se norganizzaw il-Mixja tal-Festa, din is-sena minn Ħad-Dingli sal-kappella ta’ Santa Marija ta’ Ħal Xluq fis-Siġġiewi. Dawk li ġejjin għandhom jinġabru fuq iz-zuntier għas-7.15 p.m. biex nitilqu fis-7.30 p.m. u min jista’ tajjeb li jġib miegħu torch. Kitba ssir fis-sagristija jew għand il-membri tal-fund-raising tal-parroċċa sa nhar l-Erbgħa filgħaxija għall-prezz ta’ €5 li jinkludi ilma, ftira u trasport lura.

3. Nhar il-Ġimgħa tkun l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Għalhekk il-Ħamis mis-6.30 p.m. u l-Ġimgħa mit-8.30 a.m. ikollna servizz ta’ qrar fil-Knisja. Il-Ġimgħa fl-9.45 a.m. tiġi ċċelebrata quddiesa għall-anzjani fid-Day Centre.

4. Il-Ġimgħa li ġej ukoll nagħtu bidu għall-Kwindiċina, ħmistax-il ġurnata ta’ tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija. Nistedinkom ilkoll biex nhar il-Ġimgħa nieħdu sehem flimkien fil-quddiesa tas-7.00 p.m. Peress li fix-xhur li għaddew ġiet restawrata n-niċċa tal-istatwa titulari, għal din is-sena ħsibna li l-ħruġ tal-istatwa min-niċċa jsir dakinhar fi tmiem il-quddiesa biex wieħed japprezza wkoll il-bidliet li saru fil-mod kif l-istatwa tinħareġ. Wara jkollna l-funzjoni tal-Kwindiċina u tingħata l-Barka Sagramentali. Jingħata wkoll il-mandat lir-reffiegħa.

5. Is-Sibt li ġej il-quddiesa tas-7.00 p.m. tkun bis-sehem tal-Kumitat Festa Esterna u l-entitajiet li jagħtu sehemhom fil-festa ta’ barra. Imexxi: Monsinjur Frans Abdilla, Vigarju tal-Arċisqof għall-kleru u l-parroċċi. Fi tmiem il-quddiesa jiġi ffirmat tiġdid ta’ ftehim bejn il-Kumitat Festa Esterna u l-Għaqda Mużikali Santa Marija biex inkomplu niċċelebraw festa sabiħa lill-patruna tagħna, Santa Marija.

6. Il-ġbir li jsir fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej se tkun l-għotja tagħna ta’ karita’ fi żmien il-festa. Din is-sena l-flus miġbura se jmorru għall-Malta Community Chest Fund li tgħin persuni li jkollhom bżonn jitilgħu għall-kura barra minn Malta.

7. Il-Ħadd li ġej nitolbu biex joħroġ ġid spiritwali mill-festa. Dakinhar il-quddiesa tad-9.30am tkun b’tifkira mit-twaqqif tal-Banda Santa Marija ta’ Ħad-Dingli.

8. Mill-aħħar tal-ġimgħa se jibda l-ġbir bieb bieb tal-envelope għall-festa ta’ barra li se jitqassam fi djarkom fil-jiem li ġejjin. Dettalji tal-ispejjeż li jagħmel tajjeb għalihom il-kumitat tal-festa mal-envelope. Inħeġġiġkom tikkoperaw u tkunu ġenerużi.

9. Il-ġabra tal-qamħ għall-ispejjeż tal-festa ta’ ġewwa kienet ta’ €860.

10. Is-Sibt 12 ta’ Awwissu filgħaxija jkollna l-Ikla tal-Festa fil-pjazza ħdejn il-knisja. Biljetti għall-bejgħ minn din il-ġimgħa mingħand il-membri tal-kumitat tal-festa u tal-fundraising. U fil-15 ta’ Awwissu filgħodu ser ikollna l-pellegrinaġġ tal-muturi, bis-sewwieqa mitluba jinġabru fil-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza, fis-Siġġiewi, fit-8.30 a.m.

11. Nirringrazzjaw lil Fr Eric Cachia, Salesjan, tas-sitt snin ħidma fil-Kulleġġ Savio u fil-parroċċa tagħna u nawgurawlu fil-ħidma l-ġdida bħala Rettur ta’ St Patrick’s. Nagħtu wkoll merħba fostna lil Adrian Agius, soċju tal-M.U.S.E.U.M., li se jkun qed jagħti servizz fil-qasam tas-subien.

12. Fil-jiem li għaddew tajna l-aħħar tislima lil ħutna Emanuel Abela u John Grixti. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem . . .