Home Contact
 
Ahbarijiet
   
Ahbarijiet u Features
Is-Seminarista Carmelo Camilleri
It-Tabernaklu
Zewg Centinarji
Legjun ta' Marija 50 Sena Fostna
San Gwann tas-Sagristija
l-Istatwa Polikroma tal-Battista
Il-Progett tal-Knisja
Il-Vara ta' Santa Marija
150 Sena tal-Vara Titulari
Apprezzament Artistiku tal-Vara
Il-Qniepen tal-Parrocca
Il-Kungress u l-Artal Maggur
Kumm. Parrok. Tfal
L-Assunta fit-Toroq Taghna
   
Avviżi  -  14.05.2017  -  Il-5 Ħadd tal-Għid
 
1.   Illum niċċelebraw Jum l-Omm.  Iċ-ċimiterju tal-parroċċa jkun miftuħ il-ġurnata kollha u l-quddiesa tal-5.00 p.m. issir fiċ-Ċimiterju minflok fil-Knisja b’sufraġju għall-erwieħ tal-ommijiet mejta.  
 
2.    Illum fil-quddiesa tad-9.30 a.m. se niċċelebraw il-festa ta’ San Ġorġ Preca.  Il-quddiesa se tkun animata mill-membri tal-M.U.S.E.U.M. u għaliha qed nistiednu lit-tfal kollha tal-parroċċa u l-familji biex jieħdu sehem ħalli flimkien niċċelebraw il-festa ta’ dan il-qaddis Malti.  Fi tmiem din il-quddiesa se tiġi inawgurata pittura biex fil-knisja tagħna se jkollna wkoll xbieha ta’ San Ġorġ Preca.  Il-pittura, xogħol l-artist Manuel Farrugia, se titqiegħed fuq l-altar tar-Rużarju bħala sottokwadru u tħallset minn benefattur.  Il-kwadru għaliha nħadem fl-injam b’mod volontarju mis-Sur Victor Micallef u l-induratura saret mill-kumpanija Atelier del Restauro.
Peress li jkun ukoll Jum l-Omm, l-ommijiet li jattendu għal din il-quddiesa huma mistiedna biex joffru fjura lill-Madonna.
 
3. Illum, il-Mobile Blood Donation Unit, ser ikun Ħad-Dingli, ħdejn il-Berġa tal-Gvern, f’ Misraħ il-Mafkar, biex imorru nagħtu d-demm, mit-8.30am sas-1.00pm. Dawk li ser jagħtu d-demm, jridu iġibu magħhom, l-karta tal-identita.

4. Nhar it-Tnejn fis-7.15 p.m. se ssir laqgħa għall-ġenituri tal-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof din is-sena.  Il-laqgħa ssir fil-M.U.S.E.U.M. tal-bniet.
 
5. Nhar it-Tlieta l-Klabb tan-Nisa se jorganizza buffett breakfast fil-Victoria Hotel, Tas-Sliema.  L-ommijiet jingħataw tifkira. Tluq fid-9.00 a.m. minn ħdejn il-knisja u l-booking isir għand il-membri tal-kumitat tal-Klabb tan-Nisa sat-Tnejn f’nofsinhar.
 
6. It-Tlieta fit-8.00 p.m. tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa.

7. Nhar l-Erbgħa jingħad Rużarju ieħor fil-beraħ, din id-darba fejn l-istatwa tal-Madonna f’Misraħ il-Mafkar.  Ir-Rużarju jibda fit-7.45 p.m. u mistiedna speċjali r-residenti ta’ Housing Estate 1.
 
8. Nhar il-Ħamis mis-6.30 p.m. ‘il quddiem ikun hawn Patri Joseph Zahra għall-qrar u wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna nofs siegħa adorazzjoni fejn nitolbu għall-bżonnijiet tal-familji tal-parroċċa.
 
9. Il-Ġimgħa filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tat-tielet Ġimgħa tax-xahar.
 
10. Il-ġbir li jsir fil-quddies tal-Ħadd li ġej ikun għall-bżonnijiet tal-festa ta’ barra ta’ Santa Marija.
 
11. Nhar il-Ħadd, se jkollna Afternoon Tea b’riżq il-Knisja,fis-2.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

12. Fis-Sajf li ġej, l-Oratorju Salesjan Dar Dun Bosco qed joffri opportunita’ ta’ kreattivita’ u formazzjoni għall-bniet u subien li twieldu bejn is-snin 2002 u 2008.  Din se tkun tliet darbiet fil-ġimgħa għal seba’ ġimgħat matul Lulju u Awwissu.  Matul dawn il-ġranet jiġi offrut spazju ta’ formazzjoni permezz ta’ arti, sports, media u diversi ħarġiet.  Għal aktar informazzjoni jew biex tapplikaw tistgħu tmorru Dar Dun Bosco jew fuq il-website sajfallegrija.org  Fadal l-aħħar ftit postijiet u għalhekk min jixtieq japplika għandu jagħmel dan mingħajr dewmien.
 
13. Fi talb tagħna, niftakru f’ Rita Buġeja, li mietet fil-parroċċa tagħna, matul din il-ġimgħa. Agħtiha Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.